۸.۲۲.۱۳۸۹

شپش
منوچهر مطیعی تهرانی
شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می‌خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده‌اش مالش را تباه می‌کند و جانش را می‌آزارد. یکی از معبران نوشته (پش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی) شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می‌شوید و اگر شپش‌های بسیار بیننده خواب را بگزند بر سر زبان‌ها می‌افتد و مردم از او حرف می‌زنند. به هر حال شپش در خواب‌های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بلکه گویای شدت مزاحمت است.

هیچ نظری موجود نیست: