۸.۲۵.۱۳۸۹

قوری
منوچهر مطیعی تهرانی
قوری در خواب‌های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می‌داند و پول را حفظ می‌نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: