۸.۱۷.۱۳۸۹

داس

منوچهر مطیعی تهرانی
داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی‌تواند تعبیر بد داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله‌ای می‌یابید که به کمک آن سود می‌برید ولی این سود آسان به دست نمی‌آید و با رنج و کار و تلاش همراه است. اگر دیدید داس به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می‌دهید. داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ‌زده و کند است خواب شما می‌گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست. داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می‌آید. تیز‌کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است.

هیچ نظری موجود نیست: