۸.۱۵.۱۳۸۹

تراس

منوچهر مطیعی تهرانی
تراس در خواب‌ها مضر است. راهی است که از آن راه از غم‌ها و رنج‌ها و ناراحتی‌ها می‌گریزیم و دل تنگی‌ها را پشت سر می‌نهیم به‌خصوص اگر در خواب ببینیم که از اتاقی تاریک و تنگ به یک تراس روشن قدم نهاده‌ایم. تراس هر قدر وسیع تر و چشم اندازش گسترده تر باشد بهتر است چون به شما می‌گوید به جایی می‌رسید که دیگر تنگنایی پیش روی شما نیست. اگر از تراس به اتاق بروید چه آن اتاق مجلل و باشکوه باشد و چه تنگ و تاریک گویای گرفتاری دست و پاگیر است. اگر در خواب ببینید تراس ویران و سست و لرزان است که می‌ترسید آنجا بمانید خواب شما می‌گوید به امید نجات و رهایی، خود را به مخاطره می‌اندازید و از چاله به چاه می‌افتید. چنانچه تراس طاق داشت و به صورت ایوان بود تعبیر آن در حرف الف کلمه ایوان نوشته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: