۸.۱۷.۱۳۸۹

دوربین
منوچهر مطیعی تهرانی
دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس‌برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب‌های ما تجسم انتظارهائی است که از آینده داریم و کلاً چیزهائی که می‌خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم. هر چه دوربین کارآمدتر باشد توانائی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می‌دهد. دوربین عکس و فیلمبرداری برخورد ما را با حوادث روزمره زندگی نشان می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: