۹.۰۲.۱۳۸۹

مسجد
منوچهر مطیعی تهرانی
مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنانچه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می‌گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می‌دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می‌گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می‌‌شود از سختی و بدبختی نجات می‌یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می‌گذارد یا در وضو خانه وضو می‌گیرد که بعداً نماز را اقامه کند زن می‌گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود. اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می‌گذارد کاری بر مبنای درست انجام می‌دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می‌خواند کاری خلاف انجام می‌دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می‌کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می‌رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده‌اید از بزرگی حمایت می‌طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: