۸.۱۸.۱۳۸۹

روزن
منوچهر مطیعی تهرانی
روزن اگر به روشنائی باشد خوب است ولی اگر از روشنائی به تاریکی باشد بد است. دیدن روزن در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر اینکه با شرایط خودتان تطبیق داده شود. اگر در جائی تاریک هستید و ببینید روزنی به روشنائی هست خواب شما خبر می‌دهد که آینده‌ای روشن دارید و مشکلات شما رفع می‌شود. اگر بیمار هستید شفا حاصل می‌کنید و اگر وامدار هستید وام خود را می‌پردازید. ولی اگر در جائی روشن باشید و روزنی ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته خوب نیست و از غم و اندوه خبر می‌دهد. اگر در جائی باشید که اطرافتان روزن‌های زیادی باشد کاری بزرگ و احیاناً مشکل با راه حل‌های متعدد برای شما پیش می‌آید که حق انتخاب خواهید داشت. اگر در جائی مسدود باشید و خودتان روزنی به خارج باز کنید نیکو است و اگر جای باز باشید و روزنی به محل مسدود باز کنید، برای خود مشکل به وجود می‌آورید.

هیچ نظری موجود نیست: