۸.۲۳.۱۳۸۹

عناب
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا‌شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می‌خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می‌شود. اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می‌چیند سود می‌برد و پیروزی حاصل می‌کند و اگر ببینید عناب به دیگری می‌دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می‌شوید. عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ‌های دیگر مطلوب نیست. ابن‌‌سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می‌کند از جابر مغربی نقل است که جمع‌کردن عناب از درخت جمع‌کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری رسانیدن راحت به گیرنده عناب است.

هیچ نظری موجود نیست: