۸.۱۳.۱۳۸۹

برنجمنوچهر مطیعی تهرانی
برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می‌شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می‌آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می‌شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می‌شود و به بیننده خیر و نیکی می‌رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می‌دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می‌رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می‌شود. دیدن برنج پخته خوب است به‌خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب. دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره‌گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می‌دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.

هیچ نظری موجود نیست: