۸.۱۴.۱۳۸۹

پیش‌بند
منوچهر مطیعی تهرانی
پیش‌بند در خواب آبرو است و داشتن آن مجاهده‌ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می‌آوریم. اگر زنی در خواب ببیند که پیش‌بند بسته موردی پیش می‌آید که ناگزیر می‌شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش‌بند بسته این معنی را می‌رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از خدشه‌دار شدن آبروی خود می‌ترسد. اگر پیش‌بند لکه‌دار، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می‌زنند.

هیچ نظری موجود نیست: