۸.۲۵.۱۳۸۹

غایط
منوچهر مطیعی تهرانی
غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب‌ها بسیار دیده می‌شود و غالب مراجعه‌کنندگان به معبران در این باره سئوال می‌کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته‌اند. این شهرت دارد که می‌گویند غایط در خواب پول است و به‌خصوص پول نقد. این تا حدودی می‌تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن‌سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهائی از غم و رنج است و مجلسی رحمه‌الله‌علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم‌ها و رنج‌ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس‌الفنون و عرایس‌العیون می‌خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام‌بودن آن وجود دارد. غایط‌کردن از غم رها‌شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می‌باشد زیاد است. آنها که در خانواده‌ها به‌طور سنتی خواب تعبیر می‌کنند غایط را پول می‌دانند و شهرت پول‌بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده‌اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهائی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف‌دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی‌پولی باشد رهائی از آن با پول میسر است که می‌تواند غایط در این‌جا پول باشد.

هیچ نظری موجود نیست: