۸.۱۳.۱۳۸۹

بیابان
منوچهر مطیعی تهرانی
بیابان و صحرا و دشت وسیع یا ناهموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

هیچ نظری موجود نیست: