۸.۱۷.۱۳۸۹

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی
چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می‌بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند. در خواب چوبک کثافت است و دل چرکینی و غم و غصه‌های کوچک خانوادگی که پیش می‌آید و باعث قهر می‌شود. اگر در خواب دیدید که چوپک دارید و با آن می‌خواهید لباس‌هایتان را بشوئید خواب شما می‌گوید غم و غصه ایجاد می‌شود با همان کسانی که لباس‌هایشان را می‌خواهید بشوئید. معمولاً لباس‌های کلفت مثل لباس کار و پارچه های چرب و روغنی را با چوبک خیس می‌کردند و بعد از چند روز می‌شستند. اگر در خواب ببینید که لباس‌هائی را در تشت ریخته‌اید که بشوئید با صاحبان همان لباس بگو و مگو می‌کنید و قهر پیش می‌آید. باید بدانید چوبک به آن صورت که می‌شناسیم غصه نیست بلکه کدورت و دل چرکینی است. کسی حرفی می‌زند که شما نمی‌پسندید و مکدر و آزرده می‌شوید. تعبیر چوبک برای زن و مرد فرق نمی‌کند. اگر مردی ببیند که همسرِِش لباس او را با چوبک می‌شوید بین زن و شوهر قهر اتفاق می‌افتد که البته بیش از چند روز طول نمی‌کشد. اگر کسی چوبک به شما داد با دهنده آن اختلاف می‌یابید. کوبیدن و تهیه چوبک نیز تهیه و تدارک اوقات تلخی است.

هیچ نظری موجود نیست: