۸.۳۰.۱۳۸۹

گنجه

منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل‌اعتماد رو‌به‌رو خواهید شد. او کسی است که می‌توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان‌طور‌ که گرفته باز‌می‌دهد. اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: