۸.۱۳.۱۳۸۹

بادمجان

منوچهر مطیعی تهرانی نفایس‌الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ابن سیرین می‌گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی‌وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفاً به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت. بادنجان نیکو نیست به‌خصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می‌دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می‌شود و رنجی می‌رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد. پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می‌آورد.

هیچ نظری موجود نیست: