۸.۲۳.۱۳۸۹

شمشاد
منوچهر مطیعی تهرانی
شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می‌نمایاند و پنهان نمی‌کند. او حد خویش را می‌‌شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد. او انسانی است که هر چه زائد بر نیاز خویشتن دارد در پایان سال انفاق می‌کند و مجدداً با اقل سرمایه کار خویش را می‌آغازد و در آخر سال بار دیگر صاحب تمکن می‌گردد و برنامه سال پیش را به اجرا در می‌آورد. او مردی است خوش‌رو و نیک‌محضر و راز‌دار که اسرار اطرافیان خویش را می‌داند و هرگز بر زبان نمی‌آورد و پرده کسی را نمی‌درد. شمشاد در خواب‌های ما چنین انسانی است به اضافه سرسبزی و فرح و شادی. پس اگر در خواب شمشاد دیدید اشاره‌ای است به اینکه در آینده نه چندان دور با چنان مردی برخورد خواهید داشت. دیدن شمشاد خوب است و به هر عنوان که ببینید تعبیر بدی ندارد و اگر در خانه خود داشته باشید و در خواب ببینید که در باغچه محل مسکونی خودتان شمشادهائی کاشته‌اید و دارید البته بهتر است تا در پارک یا جای دیگر ببینید.

هیچ نظری موجود نیست: