۹.۰۲.۱۳۸۹

نارگیل
منوچهر مطیعی تهرانی
نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم (دست ما کوتاه و خرما بر نخیل) می‌باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان‌دهنده اینکه دارنده‌اش در خواب به سفری دور می‌رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته‌اند تعداد زیاد نارگیل مال‌التجاره است که فرضاً کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد. نارگیل پوست‌کنده نعمت و برکت است به‌خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروائی و استغنای مالی. روی‌هم‌رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می‌خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر‌سودی به شما عرضه می‌شود و اگر کندید این سود عایدتان می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: