۹.۰۲.۱۳۸۹

مسواک
منوچهر مطیعی تهرانی
مسواک همیشه با دندان است و چنانچه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان‌ها را به خاطر می‌آورد. اگر در خواب ببینید دندان‌ها را مسواک می‌کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می‌کنید و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبی انجام می‌دهید. اگر در شرایط سنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قرار می‌گیرید چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه است. زنی اگر ببیند دهان و دندانش را مسواک می‌کند و دندان‌هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را خوب انجام می‌دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می‌شود. اگر در خواب ببینید که مسواک در جیب دارید یا مسواک خریده‌اید نسبت به خانواده خود بی‌توجه هستید که ذهن شما این بی‌توجهی را با تجسم مسواک متذکر می‌شود. اگر ببینید با مسواک کار دیگری غیر از شستن دندان‌ها انجام می‌دهید نشان آن است که نیازمند‌ی‌های خانواده را رفع نمی‌کنید و حتی حق آنها را در جای دیگری به مصرف می‌رسانید.

هیچ نظری موجود نیست: