۸.۱۷.۱۳۸۹

دشمن
منوچهر مطیعی تهرانی
دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می‌توان احساس کرد. می‌توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو‌به‌رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است. اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می‌آید و ترسی از او احساس می‌کنید شادی و شعفی است که او به شما می‌بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده‌اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

هیچ نظری موجود نیست: