۸.۳۰.۱۳۸۹

کرباس
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. این تعبیر برای ما مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه‌های غربی مقابل کلمه کرباس تأویل دیگری نوشته باشند. برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولاً کرباس کم‌بهاترین پارچه است و معمولاً فقرا از آن لباس می‌دوختند و می‌پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می‌کنند. این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد زایل‌نشدنی است لذا در خواب‌هائی که می‌بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می‌شود. اگر لباس‌گشاد کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می‌دهد. پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می‌گیریم. فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: