۸.۱۸.۱۳۸۹

زالو
منوچهر مطیعی تهرانی
زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن‌چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست. دیدن زالو در خواب خوش نیست به‌خصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است. چنانچه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند و اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند و چنانچه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید. ابن‌سیرین نیز متذکر گردیده که زالو همسر است. چنانچه در خواب ببینید که زالوئی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید یاکشتید بر خصم خویش چیره می‌شوید، اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: