۸.۱۴.۱۳۸۹

پیت
منوچهر مطیعی تهرانی
توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی‌تأثیر است در خواب‌های ما به شکل پیت ظاهر می‌شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده‌ای است که انجام می‌دهیم و به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

هیچ نظری موجود نیست: