۸.۲۳.۱۳۸۹

شمع
منوچهر مطیعی تهرانی
شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می‌شود. اگر بیماری ببیند شفا حاصل می‌کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می‌گوید که شما را به عزت و نعمت می‌رساند. برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست. معبران نوشته‌اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می‌دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می‌شود. اگر شمع افروخته‌ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می‌برد و نفاق می‌کند و بر شما چیره می‌گردد. شمع روشن نشده بد نیست بلکه بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

هیچ نظری موجود نیست: