۸.۱۷.۱۳۸۹

خامه
منوچهر مطیعی تهرانی
خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی‌شود. قلم را نیز در حرف (ق)نوشته شده. این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبیر می‌شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه. اگر در خواب ببینید که خامه می‌خورید غمی برای شما می‌رسد که دستتان را می‌سوزاند. چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در خواب‌های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می‌کند. خریدن خامه نیز همین تعبیر را دارد. تعارف خامه به دیگران ناراحتی است چنانچه ببینید کسی برای شما خامه آورد غمی برای شما تحفه می‌آورد که همان حالت خریدن و خوردن خامه را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: