۸.۱۳.۱۳۸۹

بوتیمار
منوچهر مطیعی تهرانی
بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی‌ماند و کوچ می‌کند و از دیاری به دیار دیگر می‌رود. دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست‌ها به ما می‌رسد. چنان چه مسافر یا گمشده‌ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده، خبر می‌رسد ضمناً بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید مرغی که در خواب دیده‌اید بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است. نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است در بیداری میسر نیست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می‌گیرد و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می‌رسید. آرزوئی که فکر می‌کنید هرگز بر آورده نمی‌شود. شکار و کشتن بوتیمار غصه و اندوه است. کشتن بوتیمار از بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می‌بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می‌خوریم.

هیچ نظری موجود نیست: