۸.۱۳.۱۳۸۹

پارو
منوچهر مطیعی تهرانی
پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می‌کند و در انجام کارها به یاری شما بر می‌خیزد. اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می‌رانید. چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می‌کنید و می‌ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می‌زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می‌شود. پارو اگر از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می‌گوید. پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی‌آید. اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می‌کند و در جایی روی هم می‌ریزد پولی به رایگان نصیب او می‌شود. روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است.

هیچ نظری موجود نیست: