۸.۲۳.۱۳۸۹

شن
منوچهر مطیعی تهرانی
شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور از روی آن را داشته باشد. آن قدر که در کفش و لای انگشتان ما برود و زیر پایمان فشرده شود در این صورت ابتلاست به مشکلات رنج آور و دست و پاگیر. اما اگر شن درشت باشد (ریگ) پول است و معبران به‌خصوص ریگ را به سکه تعبیر کرده‌اند. اگر در خواب ببینیم که شن درشت از کف رودخانه جمع می‌کنیم یا از زیر آب بالا می‌آوریم و در این حالت آب محسوس باشد به تزویر و نیرنگ و ریا پولی به‌دست می‌آوریم. اگر آن آب گل‌آلود باشد غم و اندوهی گریبانگیر ما می‌شود که لذت داشتن پول ار از بین می‌برد. اگر در خواب ببینیم که شن به کسی می‌دهیم به او سود می‌رسانیم و چنانچه ببینیم کسی به ما شن یا ریگ می‌دهد به قدر آنچه می‌گیریم از او سود عایدمان می‌شود. شن مخلوط از ریز و درشت داشتن بد نیست و کار و اشتغال است.

هیچ نظری موجود نیست: