۸.۲۱.۱۳۸۹

سندان
منوچهر مطیعی تهرانی
سندان اشاره به مردی است قوی و متکی به خود و با اراده که بیننده خواب می‌تواند به یاری او بسیاری از سختی‌ها را از بین ببرد و بر مشکلات پیروز شود. ابن‌سیرین نوشته: سندان به خواب، رئیس و بزرگ است و اگر بیننده خواب ببیند سندان فراگرفت یا کسی به او داد که مهلک او شد دلیل کند که از بزرگی خیر و منفعت یابد. تعبیر دیدن سندان در خواب در واقع همین است زیرا سندان نشان استحکام و قوت است و در عین حال کسی است که با هیچ نیروئی نمی‌توان بر او چیره شد و هیچ ضربتی هر قدر ملک او را از پای در نمی‌افکند. اگر در خواب ببینید که سندان دارید و آن سندان به شما تعلق دارد با شخصیتی مقتدر آن‌طور که گفته شد برخورد خواهید کرد و او شما را مورد حمایت و عنایت قرار می‌دهد ولی اگر دیدید سندانی دارید که به شما متعلق نیست سر و کارتان با چنین مردی می‌افتد که از او سودی نمی‌برید و عنایتی به شما ندارد. اگر در خواب دیدید سندانی هست که شما بر روی آن کار می‌کنید و آهن تفته می‌کوبید مشکلات خود را با کسی در میان می‌نهید که او قدرت تسهیل مشکلات شما را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: