۸.۲۳.۱۳۸۹

طناب
منوچهر مطیعی تهرانی
طناب در خواب کاری است که می‌کنید، رشته‌‌ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می‌دهد. اگر در خواب ببینید که مثلاً به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می‌بندید که رخت‌های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می‌شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی. البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه‌گیری شود. اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته‌اند و از زمین پای شما بلند می‌شود شأن و مقام و مرتبه شما بالا می‌رود و ارتقا می‌یابید، محبوب می‌شوید. غالباً کسانی که طناب در خواب می‌بینند در همین دو زمینه است. یا گستردن لباس یا دار‌زدن که اغلب متوحش می‌گردند ولی دار‌زدن جای تشویش ندارد. حال اگر در همان حال دیدید که طناب‌دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزل شأن است و سقوط اجتماعی. مسئله مرگ با دار در این نوع خواب‌ها مطرح نمی‌شود بلکه برخاستن و فرود‌آمدن محور قرار می‌گیرد چه روح ما برای نشان‌دادن فراز و فرود وسیله‌ای می‌جوید و دار را برمی‌گزیند. اگر از طناب پائین بیایید باز تنزل شأن است. اگر ببینید که دست‌های شما را با طناب بسته‌اند کاری پیش می‌آید که نمی‌توانید انجام دهید و در واقع وا می‌مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جائی باید بروید که نمی‌توانید. اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته‌اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی‌شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده‌اید. اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می‌کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می‌برید و قطع می‌نمائید. اگر دیدید طناب می‌بافید پیمان می‌بندید یا نذر می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: