۸.۳۰.۱۳۸۹

گیلاس
منوچهر مطیعی تهرانی
گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلاً در زمانی که برف بر زمین نشسته و آب‌ها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست به‌خصوص اگر مزه‌اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به‌خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

هیچ نظری موجود نیست: