۸.۱۷.۱۳۸۹

خزان

منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خزان با علائم و نشانه‌هائی که دارد در خواب‌های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده‌اند و به این ترتیب در‌می‌یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می‌آید که البته طولانی نیست و زود می‌گذرد. احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با حوادث و مسائل برای ما پیش می‌آید و ایجاد می‌گردد در خواب ما به‌صورت پائیز و عوارض و علائم آن متجلی می‌شود که گرفتگی خاطر و ملال یکی از آنها است. اگر خزان باشد و شما در خواب بر درختان میوه ببینید تعبیر آن بستگی به آن میوه بخصوص دارد که دیده‌اید. تعبیر میوه‌ها را نیز یک‌یک در جای خود نوشته‌ام. اجمالا تعبیر پائیز همان بود که نوشتم. اگر در فصل خزان در صحرا باشید و خرمن گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می‌گوید نعمت و برکت می‌یابید اما آزرده و ملول هم می‌شوید. اگر در خزان نم‌نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می‌گوید تسکین می‌یابید، دلجوئی می‌شوید، مورد محبت و نعمت قرار می‌گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصاً در خزان. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجوئید در فصل خزان گوینده مصیبت و بلا است. روی هم‌رفته دیدن خزان در خواب یک دوره کوتاه گرفتگی خاطر ملال است که البته زود می‌گذرد.

هیچ نظری موجود نیست: