۸.۱۴.۱۳۸۹

پوستین
منوچهر مطیعی تهرانی
پوستین تا حدودی احکام پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می‌کند. پوستین محافظ بدن است در مقابل سرما ولی اگر تابستان پوستین بپوشیم کاری نه فقط بیهوده بلکه قابل تمسخر انجام داده‌ایم که مردم حق دارند به ما بخندند. در خواب نیز تقریباً همین تأویل را دارد. چنانچه در خواب ببینید که پوستین پوشیده‌اید اگر در فصل باشد امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیر فصل باشد به زحمت می‌افتید. پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی‌اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید. چه کاسب باشید و چه کارمند، به هر حال احساس تزلزل می‌کنید و پوشیدن پوستین در غیر فصل این معنی را می‌رساند. چنانچه در خواب ببینید که پوستین از پوست شتر پوشیده‌اید میراثی به شما می‌رسد و از این رهگذر صاحب ثروت می‌شوید و اگر دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید معاش شما تأمین می‌گردد. پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار می‌برد و فریب‌تان می‌دهد و به دنبال خویش می‌کشد. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است. اما پوستین سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خواب ببینید که پالتوئی از پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می‌شود. خرگوش زنی است متلون و بدعمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید. پوست گربه معرف زنی است بی‌امانت و دزد که نمی‌توانید نه بر او متکی باشید و نه به او اعتماد کنید. پوستین پلنگ و یوزپلنگ و دیگر درندگان تیره گربه‌سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال‌دار است. چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید غمی برای شما می‌رسد و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری پر خرج خبر می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: