۸.۱۳.۱۳۸۹

پاسبانمنوچهر مطیعی تهرانی
دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می‌شود امنیت و فراغت خیال می‌یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می‌شود. اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می‌وید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می‌وید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می‌نید و پولی نه چندان زیاد را از دست می‌هید. اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می‌ود و بهره‌ی می‌رید. اگر در خواب با پاسبان صحبت می‌ردید در روزهای آینده مورد سؤل قرار می گیرید و لازم می‌رود که به پرسشی جواب بدهید. نه سؤال شما را خوشنود می‌کند و نه جواب را به رضایت می دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

هیچ نظری موجود نیست: