۸.۱۸.۱۳۸۹

زراعت
منوچهر مطیعی تهرانی
زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می‌دهد که خیر و خوشی می‌بینید و عاقبت به خیر می‌شوید. اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه‌ای آفت‌زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به‌خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نیکی‌کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی‌هاست که به شما می‌رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولی اگر ناموفق باشد تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

هیچ نظری موجود نیست: