۸.۳۰.۱۳۸۹

گهواره
منوچهر مطیعی تهرانی
گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی‌گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر‌خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می‌یابد ولی اگر چنین بچه‌ای در خانه شما نباشد و شب‌هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و اشاره‌ای است به پاکی و بی‌گناهی و معصومیت. اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می‌شود. اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره‌ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست و او بی‌گناه است. اگر خودتان در خواب ببینید گهواره‌ای خریده‌اید موردی پیش می‌آید که مجبور می‌شوید بی‌گناهی خود را ثابت کنید. اما در مورد گهواره یک مورد نا‌خوشایند نیز هست. اگر زن یا مردی سالمند که مرض دشوار و دیر علاج دارد گهواره به خواب ببیند خوب نیست و خبر از پایان زندگی اوست.

هیچ نظری موجود نیست: