۸.۲۳.۱۳۸۹

غار
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد‌شدن است و بیرون نیامدن. چنانچه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت‌های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر‌می‌خورید و گره‌ای کور در زندگی‌تان به‌وجود می‌آید و مشکلی سر راهتان قرار می‌گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: