۸.۳۰.۱۳۸۹

گلو
منوچهر مطیعی تهرانی
گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آنها معاشرت یا معامله دارید. اگر خواب ببینید گلویتان درد می‌کند دروغ می‌گوئید یا مجبور به دروغ‌گوئی می‌شوید. اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی‌توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه‌ای بردل شما فشار می‌آورد و بالاخره در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می‌شود. اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می‌کند به شما درغ خواهد گفت.

هیچ نظری موجود نیست: