۸.۲۱.۱۳۸۹

ساک
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب‌تر می‌شود. این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا می‌کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود. اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده رویای شما می‌گوید همسرتان بیمار می‌شود. ساک بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر می‌دهد. ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش. اگر ساک شما پر بود معاش شما تأمین می‌شود و آسودگی خیال تحصیل می‌کنید. اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی‌که پاره و کثیف نباشد. اگر در خواب ببینید با ساک خالی می‌روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر‌می‌گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می‌دهد. اگر ببینید با ساک پر می‌روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می‌گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می‌باشد. اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره‌ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همین‌طور است اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می‌آید. اگر زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می‌گردد که نمی‌یابد با شوهرش بگو مگو می‌کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می‌گیرد که خستگی ایجاد می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: