۸.۲۲.۱۳۸۹

سوزن
منوچهر مطیعی تهرانی
خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هائی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به‌خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به‌خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد. اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می‌آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می‌طلبید و به شما یاری می‌شود. در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو‌به‌رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر‌قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد. چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گمردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم‌کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست. اگر ببینید سوزن را به جائی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان‌رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: