۸.۱۷.۱۳۸۹

دوختن
منوچهر مطیعی تهرانی
دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان‌دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید. اگر در خواب ببینید که دکمه می‌دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می‌دهید و یکی از آنها در استحکام مبانی کار شما مؤثر و مفید واقع می‌شود. اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان. اگر در خواب ببینید که پیراهن می‌دوزید کاری می‌کنید که با شأن و شخصیت‌اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته‌اید کاری در جهت تأمین آبروی خویش انجام می‌دهید. اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می‌دوزید وام خود را می‌پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید. اگر ببینید که لباس زنانه می‌دوزید از جانب همسر خود سود می‌برید یا زنی دیگر به شما سود می‌رساند. اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می‌آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می‌دوزد شغلی مناسب پیدا می‌کند و اگر دختری ببیند چیزی می‌دوزد شوهر می‌کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می‌دوزد صاحب فرزند می‌شود. روی‌هم‌رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره‌کردن با دنبال نداشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: