۸.۱۳.۱۳۸۹

ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد. بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می‌رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستون‌های محکم و استوار ایستاده باشید. دیدن ایوان ویران و کهنه‌ساز که دیوارهای بی‌رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره‌ای ببینید با مردی برخورد می‌کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می‌تواند برای شما و شما برای او موثر باشید. به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستون‌های آن قدرت که هر چه ستون‌ها استوارتر باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند.

هیچ نظری موجود نیست: