۸.۲۲.۱۳۸۹

سیرابی
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن سیرابی در خواب نیکو است به‌خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است. سیرابی معده نشخوار‌کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته است و خالی و بدون سرگین بهتر است زیرا نوشته‌اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است.

هیچ نظری موجود نیست: