۸.۱۶.۱۳۸۹

چرخشت
منوچهر مطیعی تهرانی
چرخشت وسیله‌ای است که با آن آب انگور را می‌گرفتند و شراب تهیه می‌کردند. انواع آن در خرابات و میخانه‌های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد. نمونه کوچک آن را می‌توان آب میوه‌گیری برقی دانست. نه انگور در خواب خیلی خوب است و نه شراب لذا آب میوه‌گیری به آن صورت که گفته شد تعریفی ندارد و گناه است و انحطاط اخلاقی.

هیچ نظری موجود نیست: