۸.۲۵.۱۳۸۹

فلفلمنوچهر مطیعی تهرانی
دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ‌کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. تعبیر فلفل را در زمره چاشنی‌ها و سس‌ها گفتیم به حرف (س) کلمه سس نگاه کنید ولی این در صورتی است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد نبایستی به آن اهمیت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: