۸.۲۵.۱۳۸۹

فال
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می‌گیرد به دوستی اعتماد می‌کنید که دروغ می‌گوید. فال‌گرفتن بیشتر بستگی می‌یابد به مطالبی که می‌شنوید. اگر کسی که فال می‌گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است. اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبیری که در آغاز گفته شد تشدید می‌گردد، زیرا قهوه خودش تلخ‌کامی است. به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می‌شنوید غم و اندوه برای شما می‌آورد. اگر دیدید دیگری فال می‌گیرد و شما نگاه می‌کنید شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه. همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می‌گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: