۸.۲۵.۱۳۸۹

کباده
منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می‌کنید متعهد و موظف می‌شوید، یا وظیفه و تکلیفی را می‌پذیرید که اهمیت و صعوبت آن به اندازه بزرگی و سنگینی کباده‌ای است که در خواب دیده‌اید. اگر بیننده خواب ببیند که کباده‌ای سنگین و بزرگ در دست دارد تکلیفی مهم و وظیفه‌ای سنگین قبول می‌کند و بر دوش می‌گیرد و چنانچه کباده کوچک و سبک باشد کاری است کوچک و کم‌اهمیت‌تر که به هر حال پذیرفته است. خیلی چیزها هستند که در خواب‌های ما تکلیف و تعهد تعبیر می‌شوند که کباده یکی از آنهاست. کباده را به زمین گذاشتن یا رها‌کردن نشانه رد مسئولیت و تعهد است. احساس خستگی نیز تقریباً به همین معنی است که نمی‌توانید به انجام تعهد خویش ادامه دهید.


هیچ نظری موجود نیست: