۸.۲۳.۱۳۸۹

عرق
منوچهر مطیعی تهرانی
عرق نیز دو نوع است. اول عرقی که از بدن و پیشانی می‌تراود. دومی عرقی که از گیاهان می‌گیرند مانند نعنا، عرق گیاهان عموماً در خواب‌های ما خوب هستند. اگر در خواب ببینید که عرق کرده‌اید و از عرق تن خودتان بدتان بیاید، خوب نیست. اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می‌شوید. اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان ناراحت شوید یا فقط احساس کنید که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می‌شوید. اگر در خواب ببینید عرق کرده‌اید و بدهکار باشید بدهی خود را می‌پردازید. اگر بیماری در خواب ببیند خوب است چون شفا می‌یابد ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده، اندوهی برای او پیش می‌آید. اگر عرق‌کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: