۸.۲۲.۱۳۸۹

سیگار
منوچهر مطیعی تهرانی
سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد. کلاً تلخ‌کامی است ولی استثناً به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می‌کشد و کوتاه می‌کند اشاره‌ای می‌‌نماید. چپق طول و اندازه ندارد و با دود‌کردن توتون طول چپق کوتاه یا بلند نمی‌شود. قلیان نیز شکل ثابت دارد و این‌ها عموماً وسائل تدخین و در خواب‌های ما نشان تلخ‌کامی هستند اما سیگار چون قد و اندازه دارد و با کشیدن کوتاه می‌شود معبران با عمر و زندگی بیننده خواب و کشنده سیگار ارتباط داده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: