۸.۱۴.۱۳۸۹

پله
منوچهر مطیعی تهرانی
پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید. نرده‌های اطراف پله‌ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله‌ای بالا می‌رفتید یا پایین می‌آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می‌گوید که به یکی از این دو می‌توانید امیدوار و دل‌گرم باشید. اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می‌شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید آنها پشت و حامی شما خواهند بود. برای زنان، طارمی پله‌ها شوهر و فرزندان هستند. چنانچه در خواب دیدید که به‌سرعت و شتاب از پله‌ای بالا رفتید و آنجا چیزی را که می‌خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که می‌کنید حرف می‌زند و این که از زحمات خود سودی نمی‌برید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید. پله بی‌نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است. پرت شدن از پلکان هم خوب نیست. اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می‌خورید و زیان می‌بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می‌خورید اما زیانی متوجه شما نمی‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: