۸.۱۶.۱۳۸۹

چانه
منوچهر مطیعی تهرانی
چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنانچه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می‌آید. چنانچه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید بر عزت و حرمت شما افزوده می‌شود. اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی‌حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می‌بینید. اگر در خواب ببینید که چانه‌ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است. اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می‌گیرید و سر زبان‌ها می‌افتید و پشت سرتان حرف می‌زنند. اگر در خواب دیدید که اصلاً چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است در این صورت بیکار و بی‌عزت می‌شوید

هیچ نظری موجود نیست: